Znajdź obiekt w bazie pobytowo-noclegowej:
Znajdź obiekt w bazie pobytowo-noclegowej:

Lecznictwo uzdrowiskowe

mastalerzZ prof. dr hab. med. Lucyną Mastalerz rozmawia Iwona Duraj

Według danych WHO choroby układu oddechowego, obok chorób układu krążenia, mają największy odsetek zachorowalności i umieralności ludzi na całym świecie. Te choroby, które są przede wszystkim skutkiem szybkiego rozwoju cywilizacji, szerzą się coraz bardziej na świecie, stanowiąc poważny problem zdrowotny i społeczny. Do nich należą choroby alergiczne, w tym astma.

Trzeba pamiętać, że układ oddechowy wraz z układem krążenia są najważniejszymi układami naszego organizmu. Są one czynnościowo ściśle ze sobą związane, co powoduje, że choroby jednego układu wprost wpływają na funkcjonowanie drugiego.
Choroby alergiczne, w tym astma o podłożu alergicznym, są chorobami przewlekłymi układu oddechowego. Astma jest bardzo trudną chorobą w postępowaniu i leczeniu. Dotyka ludzi w każdym wieku i może mieć ciężki, a niekiedy śmiertelny przebieg. Jej etiologia mimo zaawansowanych badań nie jest do końca poznana. Niepokojące jest to, że częstość występowania astmy zwiększa się we wszystkich krajach świata, zwłaszcza wśród dzieci. Powoduje znaczne obciążenie, nie tylko z powodu kosztów opieki medycznej, ale również zmniejszenia produktywności i ograniczenia udziału chorych w życiu społecznym.

Od wielu lat jedną z form leczenia chorób przewlekłych układu oddechowego  – o czym często obecnie lekarze zapominają – jest lecznictwo uzdrowiskowe. Jakie są Pani Profesor, lekarza klinicysty, doświadczenia dotyczące tej formy leczenia?
Lecznictwo uzdrowiskowe odgrywa istotną rolę w leczeniu i profilaktyce chorób układu oddechowego. Poprzez swoją komplementarność uzupełnia (wspomaga) to, czego nie może zaoferować nam medycyna kliniczna. Uzdrowiska oferują naturalne formy leczenia, które są nie do przecenienia dla poprawy zdrowia, jak i jakości życia pacjentów z chorobami przewlekłymi, w tym układu oddechowego. Co bardzo istotne, lecznictwo uzdrowiskowe traktuje chorego w sposób holistyczny, widząc nie tylko „disease” – postrzeganie choroby tylko poprzez obiektywnie zdiagnozowane patologie, ale także „illness” – subiektywne rozumienie choroby: odczucia i niepokoje, racjonalne i nieracjonalne nadzieje pacjenta związane z chorobą. Rutynowo włącza w pobyt leczniczy profilaktykę i edukację, jakże cenne elementy w procesie leczenia i opieki nad pacjentem.
Czy Pani Profesor często poleca tę formę leczenia swoim pacjentom?
Jak najbardziej, jest stałym elementem w mojej praktyce lekarskiej, który proponuję moim pacjentom.
Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę, kierując pacjentów do leczenia sanatoryjnego w przypadku astmy?  
Trzeba wiedzieć, że astma jest chorobą wieloczynnikową, w której patogenezie ważną rolę odgrywają zarówno czynniki związane z organizmem gospodarza, jak i czynniki środowiskowe. W związku z tym  istotna jest jej klasyfikacja, zgodnie z którą powinno się podejmować leczenie, również to sanatoryjne. Dla przypomnienia mamy dwie klasyfikacje astmy: w zależności od stopnia ciężkości choroby (uproszczona) i ze względu na stopień kontroli choroby. Według stopnia ciężkości choroby astmę dzielimy na:
astmę epizodyczną (sporadyczną), astmę przewlekłą – łagodną, umiarkowaną i ciężką.
Natomiast ze względu na stopień kontroli choroby rozróżniamy: astmę kontrolowaną, częściowo kontrolowaną i astmę niekontrolowaną. Podział ze względu na stopień kontroli choroby stanowi praktyczniejszą wskazówkę, pozwalającą na dokonanie wyboru intensywności leczenia.
Aby uniknąć trudnych sytuacji, wybór kierunku i odległości ośrodków sanatoryjnych powinien być determinowany właśnie zdiagnozowanym stopniem ciężkości astmy. I tak, pacjenci z astmą ciężkiego stopnia powinni zdecydowanie być kierowani do jak najbliższych ośrodków, by trudy podróży nie zaostrzyły dolegliwości (duszności), natomiast pacjenci z astmą sporadyczną i przewlekłą lekką mogą wybierać nawet te najbardziej odległe miejsca.
Czy wśród pacjentów Pani Profesor są tacy, u których obserwuje się widoczne efekty leczenia i poprawy stanu zdrowia po pobycie w sanatorium?
Z moich obserwacji, ale również z subiektywnej oceny pacjentów, pobyty w ośrodkach sanatoryjnych z odpowiednim kierunkiem leczniczym dają widoczną poprawę ich stanu zdrowia, jak i jakości życia – w przypadku astmy, chorzy mają rzadziej zaostrzenia (kaszel, duszności, utrudniony wydech i wdech). Ogólnie stan zdrowia pacjenta jest lepszy niż przed kuracją uzdrowiskową.
Czy pacjenci mają świadomość, że istnieje taka forma leczenia, która w sposób nieinwazyjny pomaga w trudnej codzienności walki z chorobą?
Współczesny pacjent jest pacjentem wyedukowanym, jest świadomy swoich dolegliwości i wynikających z choroby ograniczeń. Jest również świadomy różnych możliwości leczenia i prewencji, dzięki łatwości i dostępności informacji, w postaci portali medycznych dla pacjentów, publikacji, broszur, profilowanych szkół (np. szkoły chorych na astmę i choroby alergiczne), jak również kontaktów pacjentów z innymi, którzy korzystali już z tej formy leczenia i profilaktyki. Sami nierzadko sugerują jednostkę uzdrowiskową, a moja rola wówczas ogranicza się li tylko do wyboru właściwego ośrodka ze względu na stopień zaawansowania choroby i aktualny stan chorego.
W Polsce jest kilkanaście uzdrowisk, które specjalizują się w leczeniu chorób układu oddechowego, w tym astmy. Jakie najczęściej są rekomendowane przez Panią Profesor?
Ponieważ pracuję w województwie małopolskim, więc polecam ten rejon Polski –  Wieliczkę, Szczawnicę, Rabkę, Rymanów-Zdrój. Również te odległe, jak Kołobrzeg czy Ciechocinek są przeze mnie rekomendowane.
Podsumowując naszą rozmowę można powiedzieć, że lecznictwo uzdrowiskowe jest potrzebne medycynie?
Lecznictwo uzdrowiskowe nie tylko jest potrzebne medycynie, ale niezbędne, zwiększa bowiem efektywność leczenia farmakologicznego, uzupełnia medycynę naprawczą, wpływa znacząco na poprawę zdrowia i jakość życia chorych.  
Uważam, że w interesie całego społeczeństwa powinno być upowszechnianie wiedzy o celowości leczenia i rehabilitacji uzdrowiskowej, i to zarówno wśród dorosłych, jak i  rodziców, opiekunów młodzieży i dzieci.

Prof. dr hab. nauk med. Lucyna Mastalerz jest specjalistą alergologii, chorób płuc i chorób wewnętrznych. Pracuje w II Katedrze Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego na Oddziale Klinicznym Kliniki Pulmonologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na Wydziale Lekarskim CM UJ. Prowadzi również systematyczne kształcenie lekarzy rodzinnych i opiekuję się lekarzami specjalizującymi się w dziedzinie chorób wewnętrznych, alergologii i pulmunologii. Jest autorką około 100 publikacji, z których większość ukazała się w czasopismach międzynarodowych. W 2004 roku na Kongresie Amerykańskiej Akademii Alergii i Immunologii jedna z jej prac pt. „Hypersensitivity to aspirin: Common in cosanoid alterations in urticaria and asthma” (opublikowana w J Allergy Clin Imm. 2004, 113, 771–775), na Kongresie Amerykańskiej Akademii Alergii i Immunologii została uznana za najlepszą spośród najciekawszych z zakresu reakcji polekowych opublikowanych na świecie. Aktualnie działalność naukowa Pani Profesor koncentruje się na praktycznym wykorzystaniu najnowszych osiągnięć biologii molekularnej i genetyki w chorobach układu oddechowego i alergologii.
 
Uzdrowiska - strona główna
zmienklimat
bazaobiektowiuslug_off
Reklama
porady
newsletter

Login:
Email:

profilelecznicze
rodzajezabiegow
Reklamy

ULOTKI.net

Tajemniczy Dolny Śląsk - serwis miłośników tajemnic i odkrywców skarbów

 Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A   Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju   Pałac Jedlinka