Znajdź obiekt w bazie pobytowo-noclegowej:
Znajdź obiekt w bazie pobytowo-noclegowej:

Jak wyjechać do sanatorium na koszt KRUS?

krus_logoKRUS, zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem, zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwości korzystania z rehabilitacji leczniczej. Jest ona organizowana w formie 21-dniowych turnusów, prowadzonych we własnych Centrach lub Ośrodkach Rehabilitacji Rolników KRUS oraz zakładach rehabilitacji leczniczej, z którymi Kasa współpracuje.

Od 1993 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników.

Głównym celem rehabilitacji prowadzonej w KRUS jest zapobieganie niepełnosprawności lub ograniczenie jej do poziomu umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które zdolność do pracy w gospodarstwie już utraciły – jej przywrócenie, o ile tylko jest to możliwe, w wyniku leczenia i rehabilitacji. Rehabilitacja nie jest więc adresowana do wszystkich rolników objętych ubezpieczeniem społecznym. Osoba, która chce skorzystać z rehabilitacji organizowanej przez KRUS, musi spełniać określone wymogi.

 

WYMOGI DO KORZYSTANIA Z REHABILITACJI

Z rehabilitacji leczniczej realizowanej za pośrednictwem KRUS mogą korzystać osoby zagrożone całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, albo uznane okresowo za całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym, ale rokujące odzyskanie tej zdolności w wyniku leczenia i rehabilitacji. Muszą one jednak spełniać określone kryteria dotyczące wieku i zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.

W związku z tym na turnusy rehabilitacyjne kierowane są osoby, które:

 • nie ukończyły 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni) oraz
 • spełniają jeden z następujących warunków:
 1. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
 2. podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej przez 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą (okres ten nie jest wymagany, gdy osoba uległa wypadkowi przy pracy rolniczej),
 3. mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli zachowały zdolność do samodzielnej egzystencji.

 

JAK CZĘSTO MOŻNA KORZYSTAĆ Z REHABILITACJI?

Z rehabilitacji leczniczej można korzystać nie częściej niż co 12 miesięcy. Osobom, które mają ustalone prawo do zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy trwającej ponad 180 dni, a także osobom mającym ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym można przyznać świadczenie zdrowotne, jakim jest rehabilitacja, ponownie po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji.

W każdym jednak przypadku, uzasadnionym potrzebami zdrowotnymi pacjenta, okres oczekiwania na ponowne skierowanie może zostać skrócony, a sam pobyt przedłużony.

 

NA WNIOSEK

Każdorazowo świadczenie to przyznawane jest na wniosek lekarza ustalającego wskazania do odbycia rehabilitacji. Do wniosku muszą być dołączone niezbędne badania, zlecone przez lekarza. Wypełniony wniosek, który swą ważność zachowuje 6 miesięcy, rolnik składa (osobiście lub wysyła pocztą) we właściwym oddziale regionalnym lub placówce terenowej Kasy. Wnioski są rejestrowane, sprawdzane pod względem formalnym i oceniane merytorycznie. Jeśli zostaną zaakceptowane przez lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego KRUS, rolnicy otrzymują propozycje wyjazdu. W przypadku gdy rolnik wyrazi zgodę na proponowany termin i miejsce rehabilitacji, otrzymuje skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

 

KTO MA PIERWSZEŃSTWO?

Pierwszeństwo w skierowaniu na rehabilitację leczniczą mają osoby:

 1. dla których potrzeba rehabilitacji jest uzasadniona następstwem wypadku przy pracy rolniczej, lub
 2. którym ustalono prawo do zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy, trwającej dłużej niż 180 dni, a lekarz rzeczoznawca Kasy lub komisja lekarska Kasy orzekli wskazania do rehabilitacji leczniczej.

Poddanie się rehabilitacji jest całkowicie dobrowolne i w niczym nie ogranicza prawa rolnika do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego rolników, z wyjątkiem prawa do zasiłku chorobowego za okres przebywania w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

 

ZA CO ZAPŁACI KRUS?

Z rehabilitacji leczniczej KRUS warto skorzystać tym bardziej, że pobyt na turnusie jest dla rolnika bezpłatny, a zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej koszt dojazdu do placówki rehabilitacyjnej najtańszym, dostępnym publicznym środkiem transportu zbiorowego w cenie biletu osobowej komunikacji kolejowej II klasa lub autobusowej komunikacji zwykłej (podstawa: Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r.).

Po zakończeniu rehabilitacji stacjonarnej może być ona kontynuowana w pobliżu miejsca zamieszkania rolnika. Kasa wspomaga rozwój rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców wsi, prowadzonej w warunkach ambulatoryjnych, poprzez doposażanie na zasadach użyczenia gabinetów usprawnienia leczniczego w sprzęt rehabilitacyjny.

Od 1994 roku sprzęt do kinezyterapii i fizykoterapii otrzymało blisko 400 ośrodków na terenie całego kraju.

Korzystanie z rehabilitacji za pośrednictwem KRUS nie pozbawia rolników prawa do leczenia uzdrowiskowego, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Od 1993 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje w czasie letnich wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników – ubezpieczonych lub świadczeniobiorców KRUS.

Mogą z nich korzystać dzieci w wieku szkolnym, tj. urodzone pomiędzy 1994 a 2002 r., których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) uprawnione jest do świadczeń w KRUS. Podstawę skierowania stanowi wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny (druk dostępny w oddziałach regionalnych KRUS), składany w najbliższej miejsca zamieszkania rolnika jednostce KRUS (tj. w oddziale regionalnym lub placówce terenowej Kasy), w terminie określonym przez tę jednostkę, po uprzednim wypełnieniu wniosku przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę. Skierowanie dziecka do konkretnego ośrodka następuje po kwalifikacji lekarza inspektora oddziału regionalnego i zatwierdzeniu skierowania w Centrali Kasy.

W pierwszej kolejności na turnusy kierowane są dzieci, na które rodzice pobierają zasiłek pielęgnacyjny. Zarówno centra rehabilitacji rolników KRUS, jak i sanatoria współpracujące zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawują wychowawcy zatrudniani przez Kasę, którzy wraz z pracownikami kulturalno-oświatowymi organizują zajęcia sportowo-rekreacyjne i realizują atrakcyjny program w czasie wolnym od zajęć terapeutycznych.

 

Centra i ośrodki rehabilitacji rolników KRUS

 • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju, 38-440 Iwonicz Zdrój, ul. Ks. Jana Rąba 22
 • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju, ul. Sanatoryjna 2, 37-620 Horyniec Zdrój
 • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie, ul. Kopernika 14, 58-580 Szklarska Poręba
 • Ośrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny KRUS w Teresinie, ul. Ks. Druckiego-Lubeckiego 1, 95-515 Teresin
 • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS NIWA w Kołobrzegu, ul. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg
 • Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu, 63-322 Gołuchów
 • Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego „Sasanka” w Świnoujściu, ul. Marii Konopnickiej 17, 72-600 Świnoujście

 

Wykorzystano materiały ze strony www.krus.pl

 
Uzdrowiska - strona główna
zmienklimat
bazaobiektowiuslug_off
porady
newsletter

Login:
Email:

profilelecznicze
rodzajezabiegow
Reklamy

ULOTKI.net

Tajemniczy Dolny Śląsk - serwis miłośników tajemnic i odkrywców skarbów

 Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A   Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju   Pałac Jedlinka